Mitä masennus maksaa?

Marraskuussa 2015 esiteltiin Euroopan komission terveyden pääosaston mielenterveyden asiantuntijaryhmälle raportti: ”Prevention of Depression and Promotion or Resilience in Europe” (Kristian Wahlbeck, Pim Cuijpers, Arne Holte).

Raportti kertoi masennuksen merkittävistä mittasuhteista ja vuosittaisista kustannuksista EU:ssa.

 • vuosittain noin 30 miljoonaa eurooppalaista kärsii masennuksesta

 • elämänsä aikana masennukseen sairastuu noin 13 prosenttia koko väestöstä

 • WHO ennustaa, että vuoteen 2030 mennessä masennus on suurin sairaustaakan yksittäinen aiheuttaja Euroopassa

 • masennus uhkaa Euroopan tuottavuutta ja kehitystä: Masennuksen vuosittaiseksi kustannuk-seksi on arvioitu 610 miljardia euroa, joka on yksi prosentti alueen bruttokansantuotteesta. Merkittävimmän osuuden tästä muodostavat toistuvat poissaolot ja heikentynyt työteho, jotka aiheuttavat työnantajille 270 miljardin euron menetykset vuosittain.

Mielenterveysseuran kehitysjohtajan Kristian Wahlbeckin mukaan Suomessa masennuksen takia työkyvyttömyyseläkkeellä oli vuonna 2013 yli 35 000 työikäistä. Tästä seuranneet eläkkeet ja sai-rauspäivärahat olivat yli 600 miljoonaa euroa. Jos tähän lisätään vielä yhteiskunnan menettämä työpanos, niin summa nousee huomattavasti korkeammaksi.

Raportin mukaan masennukselle merkittävin altistava tekijä on haitalliset kokemukset lapsuudessa, jotka nostavat moninkertaisesti riskiä masentua aikuisiällä. Lapsuuden turvallisen kehitysympäristön tukeminen on yhteiskunnan resurssien käytön kannalta tehokkainta masennuksen ennaltaehkäisys-sä. Tunteiden käsittely- sekä vuorovaikutustaitojen oppiminen ja niiden muodostuminen ”perus-kansalaistaidoiksi” ehkäisisivät masennusta huomattavasti.

Työpaikoilla masennuksen ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ovat masennusoireiden aikainen havain-nointi sekä tarvittaessa interventio. Monille työpaikka on merkittävä henkisen hyvinvoinnin lähde, mutta se voi olla myös masennuksen aiheuttajana. Tutkimustulokset osoittavat, että työhyvinvointia sekä masennuksen aikaista tunnistamista, vähentämistä sekä torjumista edistävät ohjelmat ovat erittäin kustannustehokkaita niitä käyttäville yrityksille. Tästä huolimatta suurimmalla osalla yhtiöitä ei tällaisia ohjelmia ole käytössä.

Raportin suosittelemia toimenpiteitä mielenterveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisyyn työpaikoilla:

 • vähintään peruskoulutus kaikille esimiehille psyykkistä hyvinvointia edistävistä johtamistavoista

 • kaikilla keskisuurilla ja suurilla yhtiöillä tulisi olla työntekijöilleen mielenterveyden edistämisohjelma

 • suurien työnantajien tulisi tarjota työntekijöilleen mahdollisuuksia osallistua ohjelmiin masennuksen aikaiseksi tunnistamiseksi, vähentämiseksi ja torjumiseksi

Linkki raporttiin:

http://www.mielenterveysseura.fi/sites/default/files/inline/Julkaisut/prevention_of_depression_121115.pdf

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

044-3279202

minna.kirsi(a)gmail.com

 • LinkedIn Social Icon

© 2015 by Psykoterapeutti Minna Kirsi - Valviran hyväksymä psykoterapeutti Espoossa