psykoterapia espoo
Perustuu vuorovaikutukseen ja suhteessa olemiseen

Psykoterapia auttaa ymmärtämään ja ratkaisemaan ongelmia lisäämällä tietoisuutta omasta sisäisestä maailmasta ja sen vaikutuksista omaan elämään sekä ihmissuhteisiin. Psykoanalyyttinen psykoterapia eroaa monista muista terapiamuodoista siinä, että se pyrkii persoonallisuuden ja tunnemaailman syvälliseen muuttumiseen. Psykoanalyyttinen psykoterapia on asteittain etenevä prosessi, joka vie oman aikansa. Siksi sitä pidetään pitkäkestoisempana terapiamuotona, jonka tulokset voivat olla elämää muuttavat. Pitkäkestoinen psykoanalyyttinen psykoterapia on satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen mukaan osoitettu lääkehoitoa ja kognitiivista terapiaa tehokkaammaksi esim. masennuspotilaiden hoidossa. Psykoanalyyttista psykoterapiaa voidaan kuitenkin käyttää myös lyhytkestoisemmissa tarpeissa.

 

Asiakkaan ja terapeutin välinen vuorovaikutussuhde on psykoterapian keskeisimpiä elementtejä. Terapeutti tarjoaa asiakkaalleen luottamuksellisen ja turvallisen psyykkisen tilan, jossa asiakkaan mielensisäinen maailma tulee osaksi asiakkaan ja terapeutin välistä vuorovaikutussuhdetta (nk. transferenssi). Tämä prosessi auttaa asiakasta asteittain tunnistamaan omia tiedostamattomia toimintamallejaan ja suhteessaolon tapojaan ja tultuaan niistä vähän kerrassaan tietoisemmaksi, kehittämään kyvykkyyttä niiden ymmärtämiseen ja muuttamiseen.

 

Psykoterapia aloitetaan noin 2-5 kerran arviointitapaamisilla. Nämä tapaamiset ovat hyvä keino kuulostella ja päättää haluaako aloittaa terapian ja tuntuuko vuorovaikutus toimivan riittävän hyvin juuri kyseisen terapeutin kanssa.  Asiakas saa näillä alkukäynneillä myös selkeämmän kuvan siitä, minkälaiseen terapiaan hän on hakeutumassa. Terapeutti puolestaan arvioi, minkälaiset mahdol-lisuudet asiakkaalla on hyötyä psykoterapiasta.On tärkeää valita psykoterapeutti, jonka kanssa kokee voivansa keskustella ja johon luottaa. Vaikuttavuusutkimukset ovat osoittaneet, että mitä parempi asiakkaan ja terapeutin välinen suhde on, sitä suurempi hyöty psykoterapiasta on asiakkaalle.

 

Haluatko lisää tietoa psykoanalyyttisesta psykoterapiasta?

 

Kysymyksiä ja vastauksia psykoterapiasta. (Therapeia-säätiön sivuilla)