top of page

Suuttumuksen ohjaileva vaikutus lapseen

Oheinen video (n. 2min) on aineistoa tutkimuksesta, jonka Institute for Learning & Brain Sciences, University of Washington julkaisi lokakuussa 2014 alan lehdessä Journal of Cognitive Development.

Tutkimus osoitti, että reilun vuoden ikäiset (15kk) lapset pystyvät tunnistamaan aikuisten välisen suuttumuksen ja käyttävät tietoa oman käyttäytymisensä säätelyssä. Taaperoikäiset, jotka katsovat aikuisten ilmaisevan voimakasta erimielisyyttä, käyttävät saamaansa emotionaalista informaatiota oman käyttäytymisensä ohjaamiseen, välttääkseen aiheuttamasta tai lisäämästä aikuisten suuttumusta.

Videosta käy hyvin ilmi se herkkyys ja tarkkaavaisuus, jolla lapset seuraavat aikuisten reaktioita ja miten voimakkaasti ja ohjailevasti reaktiot vaikuttavat lapsen innokkuutteen tutkia ja kokeilla uusia asioita. Samoin tulee esiin minkälaiseen sisäiseen ambivalenssiin lapsi joutuu havaitessaan aikuisten ristiriitaisen suhtautumisen samaan asiaan . Tajuamatta välttämättä aina omaa vaikutustaan lapseen, aikuinen muokkaa lapsen intoa tutkia ulkopuolista maailmaa, hänen uteliaisuuttaan, rohkeuttaan kokeilla ja jopa elämäniloa.

Videolla havainnollistuu hyvin se mekaniikka, miten lapseen siirtyy aikuisten käsitykset ja asenteet suotavasta ja ei-suotavasta toiminnasta. Toistuessaan läpi lapsuuden vuosien nämä aikuisten signaloimat suotavat tai ei-suotavat asiat sisäistyvät osaksi kasvavan lapsen ajattelua ja maailmankuvaa, mikä yhdeltä osalta selittää aikuisten eroavaisuuksia siinä, miten rohkeita, uteliaita, tutkivaisia, riskinottokykyisiä, arvomaailmaltaan eroavia jne. he ovat. Luonnollisesti tähän on muitakin vaikuttavia tekijöitä, kuten esim geneettiset peruseroavaisuudet.

Katso video tästä:

Linkki yliopiston sivuille:

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page